Политика

ДЕКЛАРАЦИЯ
На ръководството на „АЛФАЛИФТ”
За политика по управление

 

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Ръководството на “АЛФАЛИФТ” ООД с участието на своя персонал, определи и документира настоящата Политика, съдържаща основнитецели, насоки и задължения на дружеството, свързани със съответствието на продуктите и осигуряването на здравословни и безопасни условияна труд.
1.1. Ръководството на “АЛФАЛИФТ” ООД изцяло приема отговорностите на работодателя по безопасност и здраве, определени в Закона заздравословни и безопасни условия на труд, действащото българско законодателство и стандарта OHSAS 18001:2007.
1.2. Фирма “АЛФАЛИФТ” ООД се стреми да осъществява основната си дейност по „ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО , МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА АСАНСЬОРИ.ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ КОНТРОЛЕРИ, КОМАНДНО СИГНАЛНА АПАРАТУРА, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА ЗА АСАНСЬОРИ И ПРОЦЕСИ В БИТА И ПРОМИШЛЕНИСТТА. ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР”, осигурявайки като минимумсъответствие със законовите, клиентските и други изисквания приети в организацията, а когато е практически обосновано, и да ги надмине. Зацелта в “АЛФАЛИФТ” ООД се извършва периодично оценяване на съответствието с приложимите и други приети изисквания.
1.3. Фирма “АЛФАЛИФТ” ООД се стреми да работи заедно с партньорите си за осигуряване на екологична, безопасна и здравословна работнасреда.
1.4. Ръководството на “АЛФАЛИФТ” ООД разбира и приема отговорностите си не само към собствения персонал, но и към клиенти, посетители,доставчици и партньори, както и към всеки, който може да бъде засегнат от фирмените дейности, като прилага принципа на нулеватолерантност с целпредотвратяване на заболявания инциденти. Този принцип се изразява във фирменото разбиране, че за нас няма приемливинцидент. Ръководството сеангажира да разследва и анализира информацията за реални и потенциални инциденти, както и да предприеманезабавни действия за отстраняване на причините им.
1.5. Ръководството на “АЛФАЛИФТ” ООД също осъзнава ролята си в подпомагане развитието на сектора си на действие с досега постигнатото всферата на качеството, безопасността и здравето и желае да остане пример за индустрията.
1.6. В “АЛФАЛИФТ” ООД се поддържа и развива внедрената интегрирана система за управление спрямо изискванията на международнитестандарти EN ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2007 във всички свои дейности и звена, като се стреми да повишава ефикасността и качеството наработа при осигурени здравословни и безопасни условия на труд. Ръководството и всички служители се ангажират непрекъснато да подобряватефикасността на тази система.
 
2.ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА
 

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТА И РЕЗУЛТАТНОСТТА СПРЯМО ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД никога не са инцидентни; те са винаги резултат от високи очаквания, искрени усилия, интелигентно управление и опитно изпълнение; те представляват правилния избор от много алтернативи!

2.1. Здравето и безопасността се считат за обща цел на ръководството и служителите на всички организационни нива. Затова ръководството
ще:
·         Осигурява и поддържа безопасна и здравословна работна среда;
·         Осигурява безопасността на персонала на временни и подвижни работни места;
·         Осигурява необходимите подходящи обучения, информация и инструкции за всички служители, посетители и изпълнители;
·         Осигурява необходимите средства за безопасност, защитна екипировка, и контролира използването им;
·         Поддържа и непрекъснато подобрява всички аспекти на безопасността, чрез създаване и контрол по спазването на възприетитеправила с цел намаляване на последствията и/или предотвратяване на потенциални наранявания или заболявания;
·         Консултира служителите по въпроси, касаещи безопасността и здравето и работните места;
·         Комуникира подходяща информация свързана с безопасността и здравето, както и съответствието на произвежданите продукти свсички служители.
2.2 Персоналът на фирмата има задължение изцяло да сътрудничи в прилагането на тази Политика, като:
·         Работи безопасно и ефикасно, при спазване на определените правила, предоставената информация и обучение, в съответствие сфирмените процедури и законови задължения;
·         Незабавно да докладва инциденти и ситуации, които биха могли да доведат до наранявания или заболявания;
·         Да участва в разследването на инциденти и нежелани събития, и да съдейства при разследването им и за прилагането на мерки запредотвратяването им.

2.4 За постигането на тези общи цели на политиката ръководството с участието на целия персонал ежегодно документира конкретни измеримицели в „Програма за постигане на целите”

3.ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

3.1. Управителите на фирмата са отговорени за непрекъснатото осигуряване на стратегическото ръководство и осигуряване на безопасността,здравето и добруването на персонала.
3.2. Представителят на ръководството осигурява съвети по общото прилагане на политиката с оглед постигане на безопасност и качество. Тойотговаряза поддържане на системата за управление, за осигуряване действието на необходимите процеси и за непрекъснато подобрение.
3.3. Ръководителите на отдели отговарят за внедряване и прилагане на систематичното управление на безопасността и качеството в сферите синадейност, като за резултатите са отговорни пред Представителя на ръководството и Управителя.
3.4. Наръчникът по управление определя по-подробно организацията за въвеждане в действие на настоящата Политика.
3.5. Тази политика ще бъде преразгледана при промяна на законодателството, поради организационни промени или поради други
обстоятелства, като минимум веднъж годишно по време на провежданите съвещания за преглед от ръководството.
3.6. Политиката е предоставена на целия персонал на фирмата, както и други заинтересовани лица чрез разлепване на видни места ипубликуването и на интернет страницата на дружеството - http://www.alphalift.com
Политиката е включена в документите за запознаване при началния инструктаж при постъпването на нов персонал
 
Декларирамe личното си участие във формирането и провеждането на Политиката по управление на нашата фирма.
 
Декларацията за Политиката е направена на  26.04.2014г. от
       УПРАВИТЕЛИ
     Евгени Касабов
           Иво Попов

 
 
Алфалифт
Контрол за вашите асансъори
  • Сигурни и надеждни контролери.
  • Асансъорни компоненти и аксесоари.
  • Проучване и разработка на цялостни асансъорни системи.